MCK Integrator Miejskie Centrum Kultury "INTEGRATOR"
Teatr Elektryczny
ul. Mickiewicza 3
43-430 Skoczów
tel.: 33 853 32 31

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z
Kina TEATR ELEKTRYCZNY w Skoczowie, wchodzącego w skład
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY „INTEGRATOR”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.
 5. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 7. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Kinie kategorycznie zabrania się:
  a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191 z dnia 09.05.2018 r.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  b) korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  c) spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
  d) wchodzenia na salę kinową podczas trwania seansu.
  e) głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu lub utrudniającego uczestnictwo w imprezie.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 9. Za rzeczy pozostawione na terenie Kina Miejskie Centrum Kultury „Integrator” nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić na Sali Kina porządek.
 11. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 12. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na stronie internetowej i w gablotach.
 13. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w repertuarach filmowych oraz w informacjach o innych wydarzeniach, odbywających się w Teatrze Elektrycznym, podawanych w mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupie biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.teatrelektryczny.pl, pod numerem telefonu (33) 853 32 31 lub osobiście w kasie Kina.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów on-line na seanse filmowe lub wydarzenia kulturalne można dokonać za pośrednictwem strony internetowe www.teatrelektryczny.pl
 3. Rezerwacje dokonane drogą on-line należy wykupić trzy dni przed wybranym seansem, gdyż w innym wypadku zostają one automatycznie usunięte.
 4. Kasa Kina czynna jest godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem, aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu - w danym dniu.
 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT na bilety do Kina. O chęci uzyskania faktury VAT na bilet do Kina należy poinformować pracownika Kina przed dokonaniem transakcji. Faktury wystawiane są w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na ul. Mickiewicza 9.
 6. Osoba rezygnująca nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem seansu po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione on-line.
 7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak paragonu).
 8. Dla grup 10 osobowych i większych bilety mogą być sprzedawane łącznie.
 9. Bezpłatne wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  a) wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.
  b) wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
  c) wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
  d) grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych - 1 opiekun.
 10. W Kinie są organizowane prelekcje oraz seanse nie objęte płatnością. Osoby, chcące wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach mogą odebrać wejściówki z numerem miejsca i rzędu w kasie Kina godzinę przed każdym seansem.
 11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali Kina i przy kasie biletowej.
 12. Legitymacje emeryta-rencisty (plus dokument ze zdjęciem), studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 13. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  a) wykonanie usługi nie jest możliwe z przyczyn technicznych (np. awaria prądu, projektora).
  b) w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
  c) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.
 14. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  a) po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.
  b) po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.
  c) po poniesieniu przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” kosztów organizacji seansu lub imprezy, na którą bilet łączny został sprzedany.
 15. Na projekcje filmów w kinie TEATR ELEKTRYCZNY obowiązują następujące ceny biletów:
  a) Normalny - 17 zł/os.
  b) Ulgowy - 15 zł/os.
  c) Szkolny - 13 zł/os.

  Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina. W kinie Teatr Elektryczny realizowane są Karnety filmowe oraz kupony biletowe CINEMAPROFIT lub QLTURAPROFIT (szczegóły korzystania z oferty Cinemaprofit i Qlturaprofit określa odrębny regulamin).
 16. Karnet filmowy, który jest dokumentem uprawniającym jego Posiadacza do wymiany na bilet do Kina, można zrealizować w kasie Kina. Posiadacz Karnetu filmowego może dokonać wymiany karnetu na bilet o równowartości jego nominału na dowolny seans filmowy. Każdy Karnet filmowy posiada: unikalny numer, wartość nominalną brutto oraz datę ważności.
 17. Karnet filmowy jest ważny od momentu sprzedaży do terminu wyznaczonego w polu „data ważności”. Zrealizowanie Karnetu filmowego po terminie ważności jest niemożliwe. Karnety filmowe nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę. Jeśli wartość biletu jest wyższa od nominału określonego na Karnecie filmowym, posiadacz Karnetu filmowego nie może dopłacić różnicy.
 18. O chęci wymiany Karnetu filmowego na bilet do kina należy poinformować pracownika kasy Kina przed dokonaniem transakcji.
 19. Zakupu Karnetu Filmowego można dokonać w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie na ul. Mickiewicza 9 oraz w kinie Teatr Elektrycznym w Skoczowie na ul. Mickiewicza 3 .

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
 2. Kwestie sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga wyłącznie Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.